Miljøpolitikk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

En stor del av våre prosjekter bygges i totalentreprise. Da tar vi på oss ansvaret for hele byggeprosessen, fra design og prosjektering til ferdig bygg. Vi holder i hele verdikjeden, og bruker all vår kunnskap og erfaring på en effektiv og god leveranse.

Introduction

Prosessen

Å være løsningsorientert er en viktig målsetting for Total Betong. Det er også viktig å komme inn i prosjektene tidlig i prosessen. Da kan vi delta med vår kompetanse på en optimal måte, samhandle med kunden og bidra til kortest mulig vei til mål. Vi starter et prosjekt med befaring på tomten og kartlegging av kundens behov og ønsker. Deretter starter vi arbeidet med å lage en grovskisse.

Lang erfaring gir praktisk tilnærming til gode løsninger

At designfasen starter med en skisse til løsning, er den mest effektive starten på et prosjekt. Skissen er et godt hjelpemiddel til en visuell forståelse av prosjektet. At den er enkel å revidere bidrar til en friere arbeidsmetode i den første fasen.

Image caption goes here
Den viktige prisen

Et realistisk budsjett kjennetegner et profesjonelt prosjekt. Når vi kjenner omfang og har en skisse til løsning, kan vi raskt presentere en budsjettpris. Denne er gjenstand for diverse revideringer i utviklingsfasen, men vi er opptatt av alltid å ha en realistisk og rask prisingsrutine. Da unngår vi ubehagelige overraskelser, og budsjettet blir et styringsverktøy både for byggherre og for oss som totalentreprenør.

"Ipsum sit mattis nulla quam nulla. Gravida id gravida ac enim mauris id. Non pellentesque congue eget consectetur turpis. Sapien, dictum molestie sem tempor. Diam elit, orci, tincidunt aenean tempus."
Forutsigbarhet

Å ha en framdriftsplan som følges gir forutsigbarhet i alle ledd. Total Betong utarbeider en framdriftsplan allerede i skissefasen. Denne revideres i takt med utviklingen av prosjektet.

Engasjement

Vi brenner for jobben vår. Total Betong preges av masse humør og entusiasme. Vi er opptatt av å trives på jobb, og en av de viktigste trivselsfaktorene er å gjøre en jobb vi er stolte av. Hver eneste av medarbeiderne våre er viktige og skal trives på jobben. Vi har en felles plattform. Vi er ett lag, og vi elsker jobben vår. Det skal våre kunder og samarbeidspartnere merke!

Samhandling

Vi ønsker samhandling og åpenhet med kunden i alle faser av byggeprosjektet. Det gir trygghet, forutsigbarhet og felles mål.

Som en landsdekkende entreprenør har Total Betong en ambisjon om å være en pådriver for utvikling av en mer bærekraftig og grønnere hverdag. Vi har som mål å gjøre miljømessige og samfunnsmessig tiltak i alle prosesser i bedriften for å oppnå en miljøvennlig leveranse av våre tjenester.

Gjennom produksjon, kjøp og salg av produkter og utførelse av arbeid påvirker man miljøet og sosiale forhold i samfunnet rundt seg. I dag står man ovenfor mange miljøutfordringer, og disse utfordringene kjenner ingen landegrenser. Internasjonalt samarbeid er nødvendig for å løse miljøutfordringene i sin helhet. Men de konkrete tiltakene må likevel gjennomføres lokalt.

Vi ser på våre miljømessige forpliktelser som en langsiktig investering i en bærekraftig utvikling og vil derfor;

- Minimalisere miljøpåvirkningen av alle våre
- At vi overholder alle våre lover, interne og eksterne krav
- Samarbeide med kunder for å finne løsninger for å redusere utslipp av klimagasser, velge energivennlige løsninger og unngå skadelige utslipp til jord, luft og vann
- Påvirke våre ansatte slik at miljø er i fokus i hverdagen på arbeidsplassen
- Påse at det ikke utføres arbeid på byggeplass som vil føre til skadelig forurensning av vassdrag, luft eller grunn i Total Betong sine prosjekter. Vi skal stille krav til alle våre underentreprenører og følge opp at de oppfyller kravene og rapporterer miljøavvik.

Innkjøp

Ved innkjøp av utstyr, varer og tjenester velger vi de produkter som har minst miljøpåvirkning i Norge når det er mulig, og vi arbeider for å øke andelen miljøvennlige produkter i våre innkjøp.


Transport

Vi arbeider aktivt for å minimere transport og planlegger våre innkjøp og tjenestereiser deretter. Øke bruk av elektronisk møtevirksomhet. Vi tilrettelegger også for el-bil lader ved kontorbygget og er i gang med å fornye bilparken over til flere elektriske firmabiler.


Forbruk

Vi arbeider aktivt for å redusere miljøpåvirkningen ved minimere forbruksmateriell gjennom innovative og teknologiske løsninger.


Kjemiske produkter

Gjennom substitusjon av kjemikalier arbeider vi for å minimere og erstatte antallet kjemiske produkter, samt håndterer og oppbevarer disse i henhold til gjeldende lovverk.


Energi

Sammen med våre oppdragsgivere arbeider vi aktivt for å redusere energiforbruket.    Ved nye innkjøp av maskiner og utstyr velger vi i størst mulig grad de som er mest energibesparende.


Avfall

Vi har fokus på avfallhåndtering på alle våre byggeplasser. Hvert prosjekt skal opprette miljøstasjoner og skal tilstrebe et minimum på 80% sorteringsgrad.

Byggverk skal prosjekteres, oppføres, driftes og rives. Avfall skal håndteres på en måte som medfører minst mulig belastning ytre miljø.


Kontinuerlig forbedring

Vi arbeider kontinuerlig mot å forbedre miljøpåvirkningen vår gjennom økt bevisstgjøring, systematisk rapportering og analyse av miljørapporter og måleparametere.

Ovenstående oppnår vi gjennom å integrere miljøspørsmålene i vår virksomhet med lovverket som minimumskrav, samt gjennom å påvirke våre partnere til å tenke miljømessig.

Total Betong er i en prosess for å bli sertifisert miljøfyrtårn eller ISO 14001 Miljø.